Den verdifulle rollen til en agile coach: den smidige transformasjonsmester 

Agile Coach

7 min. lesning

I dagens raske og dynamiske miljø blir organisasjoner, offentlig som privat, stadig mer avhengige av smidig utvikling for å oppnå suksess. Smidige metoder tilbyr en tilnærming som fremmer hurtighet, tilpasningsevne og kontinuerlig forbedring. Overgangen til smidig praksis kan være utfordrende for organisasjoner som er vant til tradisjonelle metoder. Her kommer den verdifulle rollen til en agile (smidig) coach inn i bildet.

I dette innlegget skal vi utforske verdien en smidig coach bringer til organisasjoner gjennom sine ulike roller og ekspertise, veiledning og inspirasjon. 

Ekspertise i smidig praksis 

Smidig coachen bringer med seg omfattende kunnskap og erfaring innen smidig arbeid og utvikling og kombinerer dette med coaching kompetanse. Avhengig av behovet til organisasjonen, kan du finne en smidig coach som har dybde innenfor metodikk som treffer med behovet, det være seg ledelse innen smidig, utvikling av smidig tankesett, smidige metoder som Scrum, Kanban eller Lean og/eller andre nøkkelkompetanser som kan være avgjørende for en vellykket smidig transformasjon. 

LES OGSÅ: Hva gjør en Agile Coach?

Forskning har vist at organisasjoner som benytter seg av en erfaren smidig coach har større sannsynlighet for å oppnå suksess på sin smidige reise123. Coachen er en (objektiv) ressursperson som hjelper teamene til å forbedre seg for eksempel ved å forståprinsippene bak smidighet, implementere riktige praksiser som både trener, rådgiver, fasilitator, coach og mentor, samt bidra til at organisasjonen overvinner utfordringene som oppstår underveis. 


Bli sertifisert Professional Agile Coach (ICP-ACC). Les mer og meld deg på her.


En smidig coach gir veiledning i hvordan man organiserer arbeidet i korte, iterative sykluser kalt «sprinter», og hjelper teamene med å implementere effektive prosesser for kommunikasjon, samarbeid og produkt- og tjenesteutvikling. Hen deler beste praksis, hjelper teamene med å identifisere og løse hindringer, og bidrar til å skape bevissthet blant organisasjonens ansatte om å alltid jobbe i henhold til overordnet strategi, formål og målsettinger.  

Veiledning og mentorskap 

En av de mest verdifulle bidragene fra en smidig coach er deres evne til å veilede og fungere som mentor for teamene gjennom smidig transformasjon. Coachen tilbyr individuell støtte til teammedlemmene og hjelper dem med å utvikle nødvendige ferdigheter og holdninger for å bli effektive, smidige utøvere. Rollen smidig coach har i stor grad blitt benyttet for å oppnå økt teamprestasjon. Smidig organisering består av tverrfaglige team der coachen bidrar til bedre gruppearbeid, større forståelse av smidige prinsipper, høyere kvalitet og lavere kost på produktutvikling4. Det viser seg at mangel på smidig coaching synes tilsvarende å hemme utviklingen av autonome selvstyrte team, noe vi vet er essensielt for å lykkes med smidige metoder5. 

Forskning viser at smidige coacher spiller en viktig rolle i det å bygge tillit og sikre at teamene tar eierskap til sin egen læring og utvikling6. Læring og utvikling er vesentlig for å hente ut effekten av å jobbe smidig. Gjennom regelmessige workshops, veiledning både på individ- og gruppenivå og retrospektiver, hjelper coachen teamene med å reflektere over sitt arbeid, øke bevisstheten, bidra til læring og identifisere muligheter for forbedring. 

LES OGSÅ: Derfor bør du alltid gjennomføre en retrospektiv

Fasilitering og coaching

På ledernivå fungerer den smidige coachen også som en katalysator for endring ved å støtte ledelsen og hjelpe dem med å utvikle et smidig tankesett og kultur. De hjelper lederne med å forstå deres rolle i en smidig organisasjon og gir veiledning i hvordan de kan støtte teamene på best mulig måte. Ledelsesutvikling og fasilitering er viktige bidrag i så måte. Ofte må ledelsen endre og utvikle sin måte å lede på ved å gi økt tillit, være tydelige i kommunikasjonen rundt intensjon og mål, samt være gode på å prioritere. Gjennom sin bistand bidrar den smidige coachen til at organisasjonen selv evner å bygge sterke og selvstyrte team som tar ansvar for egen og organisasjonens suksess.   

Inspirerende endringsagent 

Smidige coacher er mer enn bare veiledere - de er også en inspirerende endringsagenter. De hjelper organisasjonen med å endre sin kultur, tenkemåte og arbeidsmetoder for å omfavne smidighet fullt ut. Coachen fungerer som en akselerator for endring ved å motivere og engasjere teamene til å omfavne nye tilnærminger og eksperimentere med forbedringer. 

Den smidige coachen er med på å skape trygghet og tillit7. Dette bidrar til et miljø der teamene føler seg komfortable med å utforske nye ideer, lære av feil og ta risiko for å oppnå innovasjon og kontinuerlig forbedring. Uten dette grunnleggende fundamentet vil ikke verdiskapning oppstå i den grad det har potensiale for. 

Det er ikke rom for siloer i smidig arbeid og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Dette er ofte lettere sagt enn gjort. Ved å fremme åpen kommunikasjon og samarbeid på tvers av team og interessenter, hjelper en smidig coach til med å bryte ned siloer og skape en felles forståelse og visjon for organisasjonens smidige transformasjon. 

Verdiskapningen i sentrum 

I en verden der smidig transformasjon er blitt en nødvendighet, er rollen til en smidig coach uvurderlig. Gjennom sin nøytralitet, ekspertise i smidige praksiser, veiledning og mentorskap, og som inspirerende endringsagenter, vil coachen bidra til verdiskapning i organisasjoner ved å akselerere og lette overgangen til smidig praksis. Deres evne til å hjelpe organisasjoner med å utvikle smidige ferdigheter, kultur og tankesett er avgjørende for å oppnå suksess i dagens konkurransedyktige landskap. Ønsker du å hente ut potensialet i smidig, anbefaler vi å investere i en smidig coach.  

Lykke til med smidig transformasjon!

1 K. Dikert, M. Paasivaara, and C. Lassenius, “Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review,” Journal of Systems and Software, vol. 119, pp. 87–108, Sep. 2016, doi: 10.1016/j.jss.2016.06.013
2 S. C. Misra, V. Kumar, and U. Kumar, “Identifying some important success factors in adopting agile software development practices,” Journal of Systems and Software, vol. 82, no. 11, pp. 1869–1890, Nov. 2009.
3 Anderson, D., Agerbo, C., & Neely, S. (2014). Agile coaching: an exploratory investigation. Journal of Systems and Software, 95, 210-223.
4 V. Stray, A. Tkalich, and N. B . Moe, “The Agile Coach Role: Coaching for Agile Performance Impact”, Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Science, pp. 6816-6825, Jan. 2021
5 M. Paasivaara, B. Behm, C. Lassenius, and M. Hallikainen, “Large-scale agile transformation at Ericsson: a case study,” Empirical Software Engineering, vol. 23, no. 5, pp. 2550–2596, 2018, doi: 10.1007/s10664-017-9555-8.
6 Sutherland, J., Schoonheim, G., Rustenburg, L., van Rijk, R., & Company, S. (2014). “Fully distributed scrum: The secret sauce for hyperproductive offshored development teams. In Agile Conference (AGILE)”, pp. 207-216, 2014.
7 Rigby, D. K., Sutherland, J., & Takeuchi, H. “Embracing agile”. Harvard Business Review, 94(5), pp. 40-50, 2016

Bli en sertifisert Professional Agile Coach. Les mer her.


Emmanuelle har bistått mange komplekse organisasjoner både i Norge og internasjonalt (Frankrike og Tyskland). Emmanuelle er en engasjert prosjektleder/seniorrådgiver som i over 18 år har bidratt til både å effektivisere teknologitunge prosesser og implementere IT-løsninger, både i privat og offentlig sektor. Sigrun er senior manager i Metier. Hun er en erfaren prosess-, prosjekt- og endringsleder som har fylt mange ulike roller gjennom sine stillinger i både offentlig og privat sektor, blant annet som endringsleder og prosjektleder. Av utdanning er hun offentlig godkjent sykepleier fra Høgskolen i Gjøvik, og hun har en bachelor- og mastergrad i IT- og informasjonssystemer fra Høgskolen i Agder