Hva gjør en Agile Coach?

Agile Coach

7 min. lesning

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte potensialet i det smidige rammeverket. Årsakene til det er mange, men det finnes heldigvis også gode løsninger. En Agile Coach kan bidra til å hente ut gevinster ved hjelp av sin kunnskap og metoder.

I dette blogginnlegget forklarer vi hva en Agile Coach gjør, hvorfor vi trenger en og viser hvorfor rollen er nødvendig.

I hvilke utfordringer kan du trenge en Agile Coach?

Agile Coaching er en tilnærming for å fremme smidige organisatoriske forbedringer. Dette betyr at bedrifter ønsker å forbedre måten de jobber på, bedre forretningsresultater, eller bare for å løse et organisatorisk problem. Denne reisen er ikke lett. Det er mange hindringer og risikoer på veien.

Det er mulig å gruppere de typiske utfordringene en virksomhet står overfor i fem kategorier:

1. Primære problemer

Enhver elementær situasjon som skal løses. For eksempel kan organisasjonen ønske å øke kundetilfredsheten eller opprettholde konkurransekraft i et dynamisk marked.

2. Ubevissthet

Mange vet ikke hva de vil, og på grunn av dette trenger de hjelp for å få en tydelig forståelse av problemene, hullene og mulighetene til å forbedre seg.

3. Lite eierskapsfølelse

Manglende engasjement og deltakelse er en av de mest typiske utfordringene for mange selskaper. Av denne grunn trenger mange organisasjoner hjelp til å forbedre samarbeid og øke følelsen av eierskap blant sine ansatte. Det er grunnen til at selvorganisering og det å delegere ansvar til teamene er hyppige temaer i det meste av smidig praksis.

4. Kompetanse

Mange ansatte trenger ny kompetanse, som for eksempel nye måter å jobbe på eller ny metodikk. Derfor vil de trenge hjelp og støtte for å utvikle nye ferdigheter og bekle nye roller.

5. Organisatoriske barrierer

Å være dynamiske er et mål for de fleste organisasjoner, for å raskt kunne tilpasse seg den økende endringstakten i samfunnet. Derfor må bedrifter optimalisere sine prosesser for å gi mer fleksibilitet, tilpasningsevne og respons på uforutsigbare endringer. Det er grunnen til at selskaper trenger hjelp til å identifisere og overvinne barrierer under denne endringsreisen.

Det er derfor flere typer problemer under en smidig transformasjon. Det handler ikke om å bruke rammeverk X eller Y. En Agile Coach bør løse forskjellige typer problemstillinger, uten å være bundet av et spesifikt rammeverk.

Ulike utfordringer krever ulike coachingstiler

Som Agile Coach er det to rolletyper en vil veksle mellom avhengig av personene, teamene og oppdraget. Det er direkte og reflekterende coachingstil. De kan oppsummeres på følgende måte:

  • Direkte coachingstil. Her bruker man arbeidsformer som (her brukes det arbeidsformer som: fortelling, deling av informasjon, svar, rådgivning, undervisning, veiledning, eksempler og påvirkning.
  • Reflekterende coaching stil ved å stille store spørsmål, bruke aktiv lytting (lytte aktivt), tilrettelegging, observasjon, opprettelse av trygt rom, deling av læringsressurser eller referanser.

Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene

Så, hva gjør en Agile Coach?

Det er ikke et enkelt svar på hva en Agile Coach gjør siden du vil gå inn i forskjellige roller avhengig av oppgaven og hvor i transformasjonsreisen virksomheten står. Vedkommende kan også gå inn i flere roller samtidig. Vi har prøvd å dele rollene inn i 6 områder:

Roller Agile CoachFigur 1: roller man kan påta seg som Agile Coach

1. Observatør

En Agile Coach kan innta rollen som observatøren. Vedkommende vil bruke denne rollen i forskjellige i interaksjoner mellom mennesker og grupper. Spesifikt kan det være reaksjoner, atmosfære, uttrykte eller underliggende stemninger, meninger og holdninger. Dette vil gi innspill til analysen, og bli brukt videre i arbeidet med et individ eller en gruppe.

Å få observasjoner betyr ikke at de skal implementeres eller brukes - dette overlates til personen, gruppen eller teamet. Det er viktig at dette ikke blir oppfattet som kritikk. Agile Coach skal ikke bruke den til å skjule kritikken sin i en observasjon, og personen / gruppen skal ikke forkaste den på grunn av at den er negativ eller kritisk. For å få til det i praksis må man bygge tillit med de man jobber med og huske på hvilken rolle man har.

Arbeider foregår i form av møter, diskusjoner, samtaler, tilbakemeldinger - enten i gruppe eller individuelt. Rollen som observatør kombineres som oftest sammen med andre roller.

2. Coach

Denne rollen, sammen med observatørrollen, er de de vanligste rollene en Agile Coach jobber under. Coachen arbeider under forutsetning at personen de hjelper har kunnskapen og evnen til å løse sine egne problemer. Fokuset er å åpne opp denne kunnskapen, utvikle organisasjonen og vekst. Dette oppnås gjennom å stille kraftfulle spørsmål (powerfull questions), gjøre vurdering og observasjoner, hjelpe enkeltpersoner, utfordrende negative trender og atferd.

Og hva er kraftfulle spørsmål, lurer du kanskje på. Hvis du spør noen «hvordan går det», vil du typisk ikke få de mest innsiktsfulle svarene fra mange. Spør du derimot «Hva var det mest spennende som skjedde deg i dag?», vil du derimot få langt mer dype svar. Still kraftfulle spørsmål for å få meningsfulle svar.

En Agile Coach henter ofte erfaring og kunnskap ikke bare i smidig sammenheng, men fra tidligere roller og personlig læring.

Denne rollen brukes i én-til-én møter, og teammøter.

3. Fasilitator

En Agile Coach som går inn i fasilitatorrollen vil bruke sin kunnskap til å strukturere, tilrettelegge og eventuelt løse konflikter. Arbeidet kan utføres i grupper eller i workshops.

En fasilitator sikrer at møter oppnår et spesifikt resultat eller finner nye måter å effektivisere eksisterende møter og arrangementer. Noen ganger bruker en Agile Coach sine ferdigheter til å hjelpe en gruppe å komme til avgjørelse når det er vanskelig å oppnå enighet.

4. Rådgiver

Rollen som rådgiver brukes når en gruppe eller enkeltpersoner ønsker å få informasjon om et bestemt emne, problem eller spørsmål. I denne sammenheng vil Agile Coach gi svar, komme med forslag til løsning, dele innsikt eller referere til sine erfaringer. Det er viktig at Agile Coachen ikke bare gir en uttalelse, men også gir den underliggende motivasjonen, og begrunnelsen.

Å gi råd ved eksempler om et emne eller et problem er en tydelig form for rådgivning. Dette sikrer at gruppen eller individet kan referere til denne nye kunnskapen og bruke den kreativt i en lignende eller annen sammenheng.

5. Mentor

Som en del av mentorprosessen overføres informasjon mellom to personer, der den ene påtar seg rollen som mentoren (personen som formidler kunnskapen) og den andre som mottaker. Mentorstillingen brukes vanligvis av Agile Coach når det er behov for dypere forståelse av et felles tema eller underliggende prinsipper må avklares. Metodene for å oppnå dette varierer - det kan gjøres via diskusjoner, historier og råd.

6. Lærer

Noen ganger merker Agile Coachen at det er et kunnskapshull eller fastslår at det er nødvendig å styrke kjente prinsipper og praksiser inne den smidige verden. I disse scenariene inntar Agile Coachen rollen som lærer.

Læring kan gjøres i mange former fra kunnskapsdeling gjennom presentasjoner til klasseroms aktiviteter. En effektiv lærer har en verktøykasse av tekniker for å formidle kunnskap, både i en formell og uformelle settinger.

Hvilken rolle en Agile Coach bruker vil avhenge av problemstillingen og type oppdrag. Det er likevel veldig viktig å være klar over rollen en går inn i, og de begrensningene den rollen har.

«Vin gjør hverdagen enklere, mindre stressende, med færre spenninger og mer toleranse», skriver Benjamin Franklin.

Vi er enige med Benjamin Franklin. Vin gjør livet enklere. Det gjør også en Agile Coach i en organisasjon.

New call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.