Roller og ansvar i Scrum

Nivå - Prosjekt Nivå - Team Scrum

5 min. lesning

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for å organisere team og for å få gjort mer arbeid med høyere kvalitet.

Det er en ”smidig” og ”lean” tilnærmingsmåte til programvareutvikling som tillater teamene å organisere seg selv for å oppnå målene. Dette kan gi et mer inspirerende og produktivt arbeidsmiljø som kontinuerlig leverer funksjonalitet med høyest mulig forretningsverdi.

Scrum-team omfatter ofte følgende roller: produkteier, scrumteam, scrumleder og interessenter (leder). Under følger en beskrivelse av disse rollene og ansvaret som følger med.

Produkteier (Product Owner)

Produkteieren har en bestiller-rolle, og representerer en oppdragsgiver eller en sluttkunde. Hovedansvaret i denne rollen er å vite og kommunisere hva som skal utvikles, hvorfor det skal utvikles og i hvilken rekkefølge det bør utvikles - altså å prioritere. En produkteier trenger en visjon for produktet som beskriver prosjektets hensikt og forretningsmessige mål, og en plan for leveransene underveis.

Denne rollen må med andre ord besitte kompetanse og forståelse for behovene i organisasjonen eller hos kunden/sluttbrukeren slik at teamet utvikler produkt- og/eller tjenester som skaper forretningsverdi.

OBS! En god produkteier avtaler med Scrumteamet/Scrumteamene om han skal regnes som en del av Scrumteamet. Produkteieren bør ikke blande seg inn i teamets estimeringer. Scrumteamet bør også ha siste ord når det gjelder om Produkteier skal være en del av Sprint review møter eller retrospektiv.


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


Det er produkteiers ansvar å:

 • Realisere prosjektet eller produktets mål
 • Samle krav, innspill og etablere brukerhistorier fra brukere, interessenter og andre for å kunne presentere dette samlet i produktkøen
 • Prioritere elementene i produktkøen med hensyn på forretningsmessig nytteverdi. Alle elementene i produktkøen må kunne knyttes til ett eller flere forretningsmessige mål.
 • Godkjenne testing og leveransene underveis
 • Organisere et produktteam som bistår i utforming av forretningsmål og krav til prosjektleveransen, samt løpende forankring av krav og løsningsutforming underveis. Produktteamet består gjerne av sentrale interessenter i virksomheten.

Scrumteam (Scrum Team)

Scrumteamet er et lag med medlemmer som til sammen bør ha de ferdighetene som trengs for å skape funksjonalitet ut fra de kravene som er beskrevet i produktkøen. Ideell teamstørrelse er vanligvis fra 2-9 medlemmer. Erfaring viser at små team ofte er mer effektive, så om teamet blir for stort, bør det deles i flere mindre team – men disse teamene bør jobbe med samme produkt, og den samme produktkøen.

Et Scrumteam er tverrfaglig sammensatt, og bør bestå av ressurser som kan analysere brukerhistorier, lage design, programmere, gjennomføre testing, dokumentere, osv. Leveransene fra scrumteamet skal være ”ferdige” («definition of done») – dvs. funksjonelt komplette, testet, dokumentert og uten kjente feil, og potensielt i stand til å bli produksjonssatt om ønskelig.

Teamet er autonomt. Det vil si at de organiserer seg selv, og forplikter seg ovenfor produkteier til å gjennomføre sprinten og ferdigstille funksjonalitet i henhold til sprintens mål. Sammen med Scrumlederen har Scrumteamet også et ansvar for at arbeidsmengden de tar på seg anses som realistisk å få gjennomført i løpet av en sprint.

Det er også Scrumteamets ansvar å estimere brukerhistoriene, noe de bør gjøre uten innblanding fra verken Produkteier eller noen andre som ikke er en del av Scrumteamet.

Ved slutten av sprinten viser de fram resultatet av arbeidet som er gjort for produkteier og andre interessenter i en Sprint review.

Scrumleder (Scrum Master)

Scrumlederen er ansvarlig for å veilede scrumteamet og å følge opp arbeidet i sprinten i henhold til målsettingen. Hovedoppgaven er å sørge for at teamet er så produktivt som mulig, tilrettelegge for tett samarbeid på tvers av alle roller og funksjoner, og sikre at prosessen følges. En god Scrumleder “beskytter” også teamet sitt for press og mas fra personer utenfra – og ved behov også for press fra Produkteier.

Det er scrumlederens ansvar å:

 • Forbedre hverdagen og produktiviteten til utviklingsteamet gjennom å tilrettelegge og skape forutsetninger for kreativitet og reell ansvarliggjøring.
 • Skjerme teamet fra eksterne forstyrrelser og fjerne hindringer.
 • Invitere relevante personer til daglig scrum, oppsummeringsmøter (sprint reviews) og planleggingsmøter (sprint planlegging og backlog grooming).

Interessenter

Interessenter er individer og organisasjoner som er direkte eller indirekte involvert i produktet som utvikles eller resultatet som skal skapes.

Normalt er interessenter ikke en del av et Scrumteam. Interessentenes behov skal først og fremst ivaretas av Produkteier, men interessentene bør bli invitert til Sprint review.

Interessenter kan gjerne inndeles som interne og eksterne.

 • Interne interessenter er innenfor organisasjonen og påvirkes direkte av prosjektet – som f.eks. eiere, ledelse, ansatte, styret og aksjonærer
 • Eksterne interessenter er utenfor organisasjonen og påvirkes indirekte av prosjektet – som f.eks. kunder, leverandører, konkurrenter, nabolag, lokalsamfunn, myndigheter og bransjeforeninger

Hovedelementer for interessenter:

 • De blir direkte eller indirekte påvirket av organisasjonens aktiviteter og prosjekter
 • Har egeninteresse i en organisasjon og kan enten påvirke eller blir påvirket av dens aktiviteter og prosjekt
 • Typiske interessenter er ansatte, aksjonærer, kunder, leverandører, konkurrenter, lokalsamfunn eller bransjeforeninger
Last ned gratis e-bok som gir deg en oversikt over de mest brukte smidige metodene

Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier OEC. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig understøtter forretningsorientert utvikling

Mange prosjekter i dag iverksettes med utgangspunkt i behovet for økt «digitalisering». Hensikten er ofte å ta i bruk ny teknologi for å fortsette å være konkurransedyktig i en verden i stadig endring. Det er mange utfordringer som går igjen for disse initiativene, for eksempel mangel på tilgang på kompetanse, lav modenhet og endringsevne, høye forvaltningskostnader etc.

Hva er PRINCE2s Agilometer?

PRINCE2 Agile® kommer med noe som kalles for et Agilometer. Dette er et verktøy som kan brukes til å evaluere hvor smidig man bør gjennomføre et prosjekt. I dette blogginnlegget får du en introduksjon til PRINCE2s Agilometer, og hva som er viktig å tenke på når du vurderer nivået i de ulike dimensjonene av Agilometeret.

Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Flere og flere har innsett viktigheten av rollen som prosjekteier for at prosjekter skal lykkes. Spesielt avgjørende er samspillet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Uten godt prosjekteierskap blir oppgaven til prosjektleder mye mer krevende. Og antakeligvis umulig i noen tilfeller. Men hva skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk? Det belyser vi her.