Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®)?

SAFe®

9 min. lesning

Hvordan kan vi bedre virksomhetens evne til å kontinuerlig utvikle gode produkter og tjenester? De fleste virksomheter som lykkes, har forstått at utvikling og innovasjon ikke kan komme på bekostning av felles mål og retning for virksomheten. Det er her Scaled Agile Framework, eller SAFe® kommer inn i bildet.

I dette blogginlegget ser vi på hva SAFe er, og hvordan din virksomhet kan benytte seg av det.

Scaled Agile Framework (SAFe®) er samlet kunnskap om hvordan virksomheter kan øke sin evne til raskere verdiskapning, i en tid med endringstakt drevet av digitalisering. Det handler om å bedre virksomheters evne til å kontinuerlig utvikle produkter og tjenester etter verdier, prinsipper og praksiser vi kjenner fra «smidig» og «lean».

På virksomhetsnivå handler «Scaled agile» om hvordan store og komplekse virksomheter kan skalere opp praksiser fra «smidig» og «lean». Slik blir det enklere å lykkes med høy grad av innovasjon og utvikling, uten at det går på bekostning av felles mål og retning.

I kjernen av SAFe ligger det å organisere seg for kontinuerlig utvikling. Dette innebærer en endring der de organisatoriske grensene mellom utviklingsarbeid og daglig drift reduseres sammenlignet med tidligere praksis. Rammeverket vektlegger bla. tverrfaglig samarbeid gjennom hele utviklingsprosessen, inkludert team med ansvar for drift og forvaltning. Hyppige og kontinuerlige leveranser i produktutvikling og -forbedring er også sentrale. SAFe setter også søkelys på flyt og automatisering av tradisjonelt tunge prosesser forbundet med å få IT-løsninger i operasjonell drift.

Hvilke organisasjoner egner SAFe seg for?

Rammeverket er tydelig orientert mot digital utvikling, men mye av tenkningen er relevant for alle virksomheter som må tilpasse seg de utfordringer og muligheter som oppstår med dagens raske samfunns- og markedsutvikling. Altså nesten alle.

For de aller fleste må rammeverket tolkes inn i en linjeorganisering, og med det en grundig forståelse av hvordan helhetlige produkter og tjenester skapes på tvers.

SAFe tilbyr en stor «verktøykasse» og en strukturert tilnærming som hjelper organisasjoner med å organisere, lede og styre utvikling i team, på tvers av ulike team innenfor samme produkt eller tjeneste, og på tvers av virksomhetens produkter og tjenester.

Som for alle slike rammeverk, eller kunnskapssamlinger, er tilnærminger, praksiser og metoder beskrevet ut fra erfaringer og innsikt i hva som har vist seg å fungere bra for mange virksomheter. Det betyr ikke at det er en oppskrift, men heller et godt utgangspunkt for å tilpasse egen organisasjon i den form og takt som kreves eller ønskes.

Rammeverket er skalerbart og mulig å tilpasse til ulike virksomheter og forretningsbehov. Det retter seg primært mot relativt store organisasjoner, fra ca. 50 til flere tusen personer involvert i utvikling.

Hvordan kan SAFe hjelpe virksomheter?

Rammeverket baserer seg på tre primære metoder og kunnskapsområder: smidig utvikling, systems thinking, og Lean produktutvikling. Rammeverket hjelper virksomheter med å besvare følgende typer spørsmål:

 • Hvordan leverer vi verdi på en forutsigbar måte som resten av virksomheten kan forholde seg til?
 • Hvordan øker vi kvaliteten på løsningene våre og hvordan skaper vi verdi for kundene våre?
 • Hvordan skalerer vi smidige praksiser fra teamnivå til program- og forretningsenheter, og på tvers av hele virksomheten for å levere bedre resultater?
 • Hvordan organiserer vi menneskene i virksomheten for å levere mer verdi på en effektiv måte uten byråkratiet og forsinkelsene som følger med en tradisjonell hierarkisk linjestruktur?
 • Hvordan håndterer og minimaliserer vi avhengighetene mellom team, programmer og verdikjeder?
 • Hvordan skaper vi et miljø som fremmer samarbeid, innovasjon, og kontinuerlig forbedring? Og hvordan frigjør vi den iboende motivasjonen til de som jobber her?
 • Hvordan skal vi forstå hva de smidige teamene produserer og hvordan kan vi måle hvor godt de leverer?

Konfigurering og implementering

SAFe definerer fire nivåer for smidig organisering. Fra et grunnivå for smidige team til en mer omfattende implementering for store virksomheter. Disse har ofte behov for å koordinere arbeidet i mange team som jobber med forskjellige, større og sammensatte produkter og tjenester. Alle nivåer bygger på et grunnivå med prinsipper, verdier, tankesett, implementerings-guide og ledende roller:

 • Essential SAFe
 • Large Solutions SAFe
 • Portfolio SAFe
 • Full SAFe

Med alle nivåer blir det omfattende. Såpass at SAFe møter noe kritikk for å ikke være smidig nok og introdusere mye styring. Det er et paradoks siden formålet er det motsatte. Rammeverket forholder seg i stor grad til en virkelighet vi ser i større organisasjoner, selv om selv ikke SAFe går særlig i dybden på hvordan store og komplekse organisasjoner må tenke produkter på mange nivåer og sørge for helhet og sammenheng.

Fokus på intensjon og tankesett er nyttig når et rammeverk skal benyttes som en modell for hvordan vi i vår organisasjon ønsker å forbedre oss. Det er en modell, ikke en beskrivelse av din forretning. Med riktig tilnærming gir SAFe en robust verktøykasse for økt smidighet og utviklingsevne.

1. Essential SAFe

Essential SAFe er fundamentet for rammeverket. Det baserer seg på flere smidige utviklingsteam som jobber under et program. Teamene er selvstendige og jobber i sprinter med rammeverk som Scrum eller Kanban for å definere, utvikle og teste funksjonalitet (brukerhistorier) fra egen backlog. Teamene og programmet utgjør en organisasjonsstruktur som i SAFe kalles for et Agile Release Train.

essential-safe2. Large Solutions SAFe

Der man utvikler store eller sammenhengende løsninger kan det være behov for å ha flere Agile Release Trains eller flere leverandører. Dette krever et ledelsesnivå og styring på toppen av Agile Release Trains for å synkronisere og styre leveranser. Dette nivået kalles Large Solution SAFe og organiserer Agile Release Trains i et Solution Train.

large-solution-safe3. Portfolio SAFe

Portfolio SAFe brukes for å styre og samkjøre utvikling av systemer (herunder Agile Release Trains og System Trains) i en portefølje som understøtter virksomhetens strategi. Portfolio SAFe gir virksomheter prinsipper og god praksis for porteføljestyring av smidige leveranser.

portfolio-safe4. Full SAFe

Full SAFe er den mest omfattende versjonen av SAFe og passer for virksomheter som utvikler og drifter store integrerte løsninger med hundrevis av mennesker, og inkluderer alle delene av SAFe: team, program, large solution, og portfolio.

full-safeHva med prosjekter?

I henhold til SAFe må virksomheter forholde seg til et programnivå som et minimum. Noen vil kanskje tenke hva med prosjekt? Med SAFe blir «kontinuerlig utvikling» noe som erstatter prosjekt. Blant annet finansieres produkter og (mer) varige produktteam.

Etter min mening er det viktig å ha en pragmatisk holdning i bruken av rammeverket. Når det er formålstjenlig tenker jeg at SAFe® sin produktorienterte og kontinuerlige tilnærming kan kombineres med et «prosjektperspektiv». Mange virksomheter vil ha behov for å kunne kombinere, og det er fullt mulig. Det handler om hvordan vi kan ivareta et større tiltak på en mest mulig effektiv måte, herunder temaer som endring og gevinstrealisering som kan kreve litt andre tilnærminger enn hva SAFe fokuserer på. Og, om noen da tenker programmer så er det også aktuelt, men da med et ganske annet formål og innhold enn det SAFe legger i begrepet.

Avslutningsvis vil jeg minne om at SAFe-rammeverket også er egnet for mindre organisasjoner. Det er en relevant referansemodell for «produktorientering» og «kontinuerlig utvikling» basert på smidig og lean prinsipper, enklest overførbart til digital utvikling. Det ligger mye «smidig virksomhet» i SAFe, og som er noe mer enn å drive smidig produktutvikling på et område eller i et prosjekt. Konsepter som ligger til grunn, og en meget stor verktøykasse, er relevante i den overgangen som ofte omtales som en «agil transformasjon».

Med det begrepet vil jeg gjerne runde av med å rette et lite søkelys på at det handler om organisasjonsutvikling og en «endringsreise» som avhenger av ledere og medarbeidere i de fleste aspekter. Dette vil påvirke vår evne til å tilpasse oss en VUCA-verden, som er beskrivende for dagens forretningsverden. Virksomheter må være klar over de utfordringene som følger med en VUCA-verden og gjøre seg klare for å endre måten de jobber på.

LES OGSÅ: Kunsten å ta beslutninger i en VUCA-verden og Fra Fat Cat til Fast Cat: Utforsking og implementering av business agility.

New Call-to-action


Øyvind jobber i vår digital-avdeling i Metier og har stort engasjement innen digitalisering og virksomheters evne til utvikling. Han har utdanning innen produksjonsteknikk og kvalitetsledelse, og over 20 års erfaring med prosjekter og forbedring av prosjektvirksomheter. De siste ti årene har han vært rådgiver og kvalitetssikrer i en rekke store offentlige og private digitaliseringsprogrammer, og lært masse i fremveksten av smidige arbeidsformer. Ellers trives han på sykkel, ski og brett.