Fra Fat Cat til Fast Cat: Utforsking og implementering av business agility

Virksomhetsstyring

10 min. lesning

Opplevde du at temaet for årets Oslo Business Forum, “thriving in chaos” var spennende og interessant, og kanskje til og med traff deg og de utfordringene du føler på i din virksomhet i dag? Da er business agility noe du bør se nærmere på.

Business agility har blitt essensielt for dagens virksomheter. Evnen til å tilpasse seg, innovere og levere verdi raskt gir en betydelig konkurransefordel. Selv store organisasjoner kan navigere smidig og presist ved å jobbe etter prinsippene for business agility eller smidige virksomheter.

En god sammenligning mellom en tradisjonell virksomhet og en smidig virksomhet er metaforen «fat cat» vs. «fast cat». En «fat cat» er tungrodd, treig til å respondere på endring og preget av byråkrati. En «fast cat» er smidig, tilpasningsdyktig og i stand til å endre seg kjapt.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva business agility egentlig er, hvilke fordeler det kan gi og hvordan din virksomhet kan gå fra å være en «fat cat» til en «fast cat».

Hva er egentlig Business Agility?

Business agility er en tilnærming som handler om evnen til å tilpasse seg og reagere raskt på endringer i din organisasjons miljø. Det handler om å utvikle og opprettholde en smidig og fleksibel organisasjon som kan tilpasse seg og dra nytte av endrede markedsforhold, teknologiske fremskritt og kundekrav.

Business agility handler ikke bare om å benytte seg av bestemte metoder eller rammeverk, men om å skape en kultur og tankegang som oppmuntrer til eksperimentering, kontinuerlig læring og tilpasning. Det handler om å bygge organisasjoner som er i stand til å håndtere usikkerhet, ta raskere beslutninger og levere verdi raskere og mer effektivt. Ved å skalere de smidige verdiene opp på virksomhetsnivå vil man kunne skape en organisasjon preget av økt fleksibilitet. Dagens virksomheter har en tendens til å ha en organisering og styresett som er nedarvet fra en æra for masseproduksjon, som gjør at man ikke klarer å respondere raskt nok på endrede behov og muligheter i en stadig mer kompleks verden hvor endringstakten øker i et voldsomt tempo.

Det finnes mange gode eksempler på smidige virksomheter som veldig raskt har klart å kapitalisere på muligheter i markedet. Apple lanserte AppleWatch i 2015, og i 2019 var Apple verdens største klokkemaker i omsetning. Tesla som er et software/teknologi- selskap, har vist seg å ha langt kortere time to market enn de andre store tradisjonelle bilprodusentene. Såkalt «fast cats» som Meta, Amazon, Google, Netflix og Apples omsetning sammenlagt dominerer nå en stadig økende andel av verdensøkonomien, mens «fat cats» som de «Globale 2000» havner stadig lengre bak.

Så hvor lenge tør du egentlig vente med å gå fra en fat cat til en fast cat?

Fordeler med Business Agility

Implementeringen av business agility kan gi organisasjoner en rekke betydelige fordeler. Her er noen av dem:

1. Økt fleksibilitet og tilpasningsevne

Ved å adoptere og skalere agile prinsipper og metoder kan organisasjoner raskt identifisere nye muligheter, tilpasse seg skiftende kundekrav og effektivt håndtere konkurransetrusler. Dette gir bedre muligheter til å opprettholde konkurransefordeler og ta ledelsen i markedet.

2. Raskere «time-to-market»

Business agility fremmer en iterativ og inkrementell tilnærming til produktutvikling og lansering. Ved å fokusere på kontinuerlig levering og feedback-løkker kan organisasjoner raskt lansere og iterere produkter og tjenester basert på kundenes behov og tilbakemeldinger. Dette reduserer tiden det tar å bringe nye produkter til markedet og gir dem en tidligere og mer betydelig tilstedeværelse.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


3. Kundedrevet fokus

Ved å ha et sterkt kundefokus og kontinuerlig samhandling med kundene, kan organisasjoner levere mer tilpassede og verdiskapende løsninger. De kan raskt tilpasse seg endrede kundepreferanser og behov, og dermed skape en bedre kundeopplevelse og bygge lojalitet.

4. Fleksible prosesser

Agile organisasjoner implementerer fleksible og tilpasningsdyktige arbeidsprosesser. De legger vekt på iterativ utvikling, kontinuerlig læring og forbedring, samt evnen til å justere kursen basert på tilbakemeldinger og ny innsikt. Dette bidrar til økt effektivitet, produktivitet og kvalitet.

5. Autonomi og samarbeid

Business agility fremmer autonomi og selvorganisering i teamene. Det oppmuntrer til samarbeid og deling av informasjon på tvers av avdelinger og nivåer i organisasjonen. Dette muliggjør raskere beslutninger, ved at mandat delegeres og beslutninger tas på rett nivå i virksomheten, bedre kommunikasjon og økt innovasjonsevne.

6. Kontinuerlig læring og økt innovasjon

Business agility fremmer en kultur for eksperimentering, kreativitet og læring. Organisasjoner oppfordres til å tenke utenfor boksen, ta risikoer og utforske nye ideer. Dette skaper et miljø som er mer mottakelig for innovasjon og forbedring, og gir organisasjonene muligheten til å utvikle og lansere innovative produkter og tjenester som skiller seg ut i markedet.

Implementering av Business Agility

Implementeringen av business agility innebærer en rekke viktige faktorer som må adresseres for å lykkes. En av de sentrale faktorene er endringsledelse. Endringsledelse er essensielt for å skape en felles forståelse av behovet for endring og sikre støtte fra alle nivåer i organisasjonen. Det innebærer å kommunisere tydelig om hvorfor business agility er viktig, og å engasjere og motivere ansatte til å delta i transformasjonsprosessen.

En annen utfordring er kulturell transformasjon. Business agility krever en kulturendring som fremmer tillit, åpenhet, samarbeid og kontinuerlig læring. Det kan være vanskelig å endre eksisterende kulturelle normer og vaner i organisasjonen, spesielt hvis de er rotfestet over tid. Ledere må være proaktive i det å bygge et felles smidig tankesett ved å oppmuntre til innovasjon, risikotaking og læring fra feil. Kultur er ikke et mål i seg selv, men et resultat av å gjøre de rette tingene.

Hva vil det si å være leder i en smidig organisasjon?

En smidig leder har i sitt daglig virke fokus på å redusere hindringer og tilrettelegge for en mest mulig optimal flyt i virksomhetens verdistrømmer. Han eller hun er opptatt av virksomhetens visjon og retning, og er hele tiden på hugget for å identifisere nye delta og tette eksisterende. En smidig leder stoler på menneskene i organisasjon og deres evne til å realisere virksomhetens visjoner og mål, og erkjenner at menneskene i virksomhetens ulike områder kjenner sine felt best og gir dem mandat, og rett autonomi, til å ta beslutninger innenfor sine områder.

Struktur i en smidig organisasjon

Strukturelle tilpasninger er også viktige i implementeringen av business agility. Tradisjonelle hierarkiske strukturer kan være begrensede når det gjelder smidighet og hurtig beslutningstaking. Organisasjoner må vurdere å innføre mer fleksible og selvorganiserte strukturer som muliggjør raskere kommunikasjon og beslutningstaking på teamnivå. Dette kan innebære å avvikle unødvendige byråkratiske prosesser og gi teamene større autonomi og ansvar.

John P. Kotter, professor ved Harvard Business School, introduserte tankene rundt dette at man har behov for både nettverksstrukturer hvor det meste av verdiskapningen skjer og de hierarkiske strukturene hvor styringen skjer/makten ligger. Kotter er opptatt av at selv om man trenger begge, så har den "hierarkiske strukturen" en tendens til å overskygge og ødelegge for nettverkene/verdiskapningen/kundefokuset rett og slett fordi det er der "makten" ligger. Han snakker derfor om å gjenskape elastisitet og fleksibilitet i dette "rigide" ved å legge grunnlag for mer smidige former for organisering og ledelse som vil skape en bedre flyt og samhandling mellom "nettverket" og det "hierarkiske". Da blir også det med ledelse veldig sentralt som vi nevnte i avsnittet over.

Teamarbeid og kommunikasjon er essensielt

Teamarbeid og kommunikasjon er avgjørende for å oppnå business agility. Smidige organisasjoner fremmer samarbeid på tvers av avdelinger og funksjoner, og oppmuntrer til effektiv og åpen kommunikasjon. Teamene må kunne jobbe sammen i tverrfunksjonelle enheter, og det må etableres mekanismer for å sikre jevn flyt av informasjon og kunnskapsdeling.

Læring og kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig læring og tilpasning er en integrert del av business agility. Organisasjoner må etablere en kultur som verdsetter læring og kontinuerlig forbedring. Dette kan oppnås gjennom implementering av feedback-løkker, retrospektiver og eksperimentering. Læring må være en kontinuerlig prosess, der organisasjonen kontinuerlig tilpasser seg og justerer strategier og tilnærminger basert på innsiktene som oppnås.

Implementeringen av business agility kan være utfordrende av flere grunner. Det krever en omfattende endringsprosess som påvirker organisasjonens struktur, kultur og arbeidsmetoder. Motstand mot endring, mangel på forståelse og kunnskap om smidige prinsipper, og manglende støtte fra ledelsen kan også være hindringer. Videre kan organisasjonens historie, eksisterende rutiner og systemer også representere utfordringer for implementering.

Så hvordan får du det egentlig til i praksis?

Hvordan gå fra å være en «fat cat» til en «fast cat»?

Å gå fra å være en «fat cat» til en «fast cat» skjer ikke over natten. En «fat cat» representerer en virksomhet som er tung og treig i sin tilnærming. Denne virksomheten har et hierarkisk byråkrati og er bundet av tradisjonelle prosesser og rutiner. Det tar lang tid for en «fat cat» å tilpasse seg og reagere på endringer i markedet. Den er ofte preget av beslutningstaking som er treg og sentralisert, og har vanskeligheter med å omstille seg til nye krav og muligheter.

På den andre siden representerer en «fast cat» en virksomhet som er smidig og rask i sin respons. Den har flatere organisasjonsstrukturer og oppfordrer til tverrfunksjonelt samarbeid og selvorganiserende team. En «fast cat» er i stand til å raskt tilpasse seg endringer i markedet og kundenes behov. Den tar raskere beslutninger og er i stand til å utnytte nye muligheter når de oppstår. Den er fleksibel nok til å justere strategier og prioriteringer basert på markedets etterspørsel, og er flink til å identifisere og å balansere hva man trenger mer av og mindre av, kontra enten eller.

Business agility handler om å bygge en organisasjon som ligner mer på en «fast cat» - smidig, responsiv og i stand til å navigere i det dynamiske forretningsmiljøet. Det handler om å bryte ned hierarkier, oppmuntre til samarbeid og innovasjon, og etablere en kultur som omfavner endring og kontinuerlig læring. Og det begynner med ledelsen.

Ledelsens rolle i å bli en smidig virksomhet

Ledelsen har en avgjørende rolle i å drive og støtte implementeringen av business agility. Ledere må være pådrivere for endring og skape en tydelig visjon for business agility. Det er viktig at de kommuniserer viktigheten av smidighet og inspirerer ansatte til å omfavne endringen.

En annen viktig oppgave for ledelsen er å skape en støttende struktur. Dette kan innebære å gjøre endringer i organisasjonsstrukturen for å fremme selvorganisering i teamene og fjerne hierarkiske hindringer som kan hemme effektiv kommunikasjon og beslutningstaking.

Samlet sett spiller lederskapet en avgjørende rolle i å drive og støtte implementeringen av business agility. Ledere som har en forståelse for viktigheten av smidighet og er villige til å omfavne endringen, kan bidra til å skape en organisasjonskultur som er tilpasningsdyktig, innovativ og fokusert på kontinuerlig forbedring. De spiller en nøkkelrolle i å legge grunnlaget for en vellykket transformasjon mot en mer smidig og konkurransedyktig organisasjon.

Du vil vel ikke være en «fat-cat»– vil du vel?

Business agility vil fortsette å være en avgjørende faktor for suksess i en stadig mer kompleks og skiftende forretningsverden. Vi tror at fremtiden for business agility kommer til å være preget av enda dypere kundeintegrasjon, teknologisk modenhet, etablerte smidige kulturer, partnerskap, og bevissthet rundt bærekraft og samfunn. Organisasjoner som omfavner disse utviklingene og kontinuerlig tilpasser seg endringene, vil kunne oppnå konkurransefortrinn og trives i en stadig mer dynamisk forretningsverden.

Utforsk mulighetene for business agility i din organisasjon. Du vil vel ikke være en «fat-cat»– vil du vel?

New Call-to-action


I vår Management Consulting avdeling jobber Torbjørn Bartels som rådgiver til toppledelse og virksomhetsledelse, i forbindelse med transformasjoner og strategiske initiativer. Han jobber med en rekke strategiske initiativer i offentlig og privat sektor for å bidra til å bedre virksomhetenes leveransekraft på strategisk, taktisk og operativt nivå. Han holder også kurs innen smidig/agil, og er bl.a. sertifisert SAFe SPC. Tidligere har han jobbet mye med virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. Torbjørn har en sivilingeniørgrad hvor fokusområdene var prosjektledelse, endringsstyring, teknologiledelse og virksomhetsstyring av teknologibaserte virksomheter. Med både teknisk og kommersiell bakgrunn trives han i grensesnittet mellom disse to, og kommuniserer effektivt både med administrative og tekniske ressurser. Christine Køster jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Betraktninger om usikkerhet

Å lede et prosjekt eller en bedrift krever planlegging. Fremtidige aktiviteter skal forberedes og gjennomføres i samsvar med en forhåndsdefinert strategi, slik at man oppnår en verdiskapende effekt eller tar skritt på veien mot en visjon. Ettersom fremtiden av natur er ukjent, blir denne planleggingen ofte en risikosport. Det kan derfor være klokt å lytte til hva eksperter mener om håndtering av usikkerhet. Oslo Business Forum inviterte Aswath Damodaran, professor ved Stern School of Business ved New York University, til et webinar i forkant av konferansen i 2023. I dette innlegget vil jeg dele professorens råd til ledere. Før jeg begynner, vil jeg gjerne understreke at mens Damodarans perspektiver på usikkerhet og beslutningstaking er interessante, er jeg ikke nødvendigvis enige i alle hans påstander. Noen av hans utsagn kan til og med betraktes som kontroversielle. Likevel gir hans teorier verdifulle perspektiver på håndtering av usikkerhet i forretningsverdenen. Å tenke på ledere som perfekt rasjonelle beslutningstakere er sjeldent helt realistisk, spesielt i en verden preget av kompleksitet og usikkerhet.

5 tips til disruptiv innovasjon

Har du noen gang drømt om å starte din egen virksomhet, utfordre status quo, og gjøre en positiv forskjell i verden? Da kan du lære mye av Sir Richard Branson, grunnleggeren av Virgin Group og en av de mest suksessrike og anerkjente entreprenørene i vår tid. Branson er en av foredragsholderne som kommer på årets Oslo Business Forum. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva disruptiv innovasjon er for noe, og hva vi kan lære fra Branson.

Kan bærekraftig utvikling være lønnsom?

I 2023 er bærekraftig utvikling ikke et nytt uttrykk. Langt ifra. Det kom for første gang i april 1987 da Gro Harlem Brundtland, daværende leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling presenterte rapporten ‘’Our Common Future’’. Grunnen for at det omtales mye om bærekraft i dag er at presset for å omstille både samfunn og bedrifter har økt drastisk, i takt med de mange forskningsartiklene som ble publisert de siste tiårene om pågående klimaendringer verden rundt. Den 25.-27. september 2015, da FN feiret sitt syttiårsjubileum, forpliktet Norge seg til 2030-agendaen og dens 17 bærekraftsmål, sammen med 192 andre land. Denne forpliktelsen førte til regelverksendringer og nye krav til virksomheter og individer. Omstillingen kan til tider følges tungvint og gevinstene kan virke utydelige og fjerne. I denne artikkelen skal jeg prøve å vise at det grønne skiftet kan være lønnsomt for deg som er leder.