Produkteieren - den smidige kunstneren

Smidige metoder Scrum

4 min. lesning

De fleste av oss har sett en film vi virkelig elsker – et mesterverk i så måte, som har vekket noe i oss og fått oss til å føle på kraftige følelser. Da husker vi kanskje hvem som spilte rollene i filmen, hvem helten eller heltinnen er. Men tenker vi noe særlig på de som står bak? På rekvisitører, de som står for lyden, eller for den saks skyld på regissøren?

Det er jo i stor grad disse bakmennene og kvinnene som får filmen til å fremstå slik den gjør, som skaper det meste av kunsten som tilfører det som skal til for å få skuespillerne til å skinne. Slik er det også i smidig sammenheng: Det er produkteieren som får produktorganisasjonen til å skinne. Som produkteier er det du som er regissøren, og det er du som skal få frem det beste i organisasjonen rundt deg. Her får du noen råd på veien. 

Slik blir du smidigverdens Steven Spielberg!   

Overgangen fra den tradisjonelle prosjektorganiseringen til mer smidig produktorganisering blir stadig viktigere for å få til en raskere endringstakt. Rollen som produkteier er beskrevet i mange sammenhenger og av mange aktører. Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviser beskriver ansvaret i rollen slik: rollen er «(…) tildelt alt ansvar for omfangsstyring i prosjektet (…)1.». Konteksten for rolleutøvelsen vil i praksis medføre at rollen kan oppleves ulikt fra gang til gang. En rød tråd i rolleutøvelsen er derimot at en produkteier må forvente uforutsigbarhet og kompleksitet. Det er derfor vår påstand at Produkteieren er den smidige kunstneren.    

Basert på våre erfaringer og samarbeid med kunder, har vi tre råd til deg som har fått en rolle som produkteier:    

1. Sørg for et klart mandat og en tydelig rolle! 

Et klart mandat og en tydelig rolle er viktig i mange sammenhenger, men kanskje ekstra viktig for deg som produkteier. Produkteierrollen forutsetter rammer og myndighet til å styre teamet og prioriteringene. Dette er kjerneoppgaver for en produkteier og det første punktet som må på plass. Det er viktig at handlingsrommet i rollen er tilstrekkelig stort, og tydelig definert.  


Lær mer om hvordan du bør jobbe for å bli en vellykket produkteier. Les mer om  Certified Scrum Product Owner


Som produkteier må du ha en god forretningsforståelse og være påkoblet interne strategiske beslutninger som påvirker produktutviklingen og arbeidet ditt. Organisasjonen må definere rollen produkteier og stå for det. Du som produkteier må ta rollen!   

2. Sørg for forventningsstyring og stå for en tydelig kommunikasjon! 

Som produkteier kan du bli møtt med mange ulike forventninger til både rollen og leveranser. Et klart mandat og en tydelig rolle hjelper, men som produkteier må du stå for en tydelig kommunikasjon og styre forventninger godt. Selv om rollen er klart definert, kan det være mange som har ulike forventinger og ønsker for produktet og videreutviklingen av det. Derfor er det viktig at du kommuniserer hvilke prioriteringer som gjøres og hvilke målsetninger som gjelder for produktet.  

Interessenthåndtering er sentralt i arbeidet. Vit hvem som er dine viktigste samarbeidspartnere som f.eks. brukere, beslutningstakere eller andre i virksomheten, leverandør(er), andre eksterne og liknende. Interessentene har ikke nødvendigvis innsikt eller tilgang til hva teamet jobber med, planer og målsetninger for produktet. Da er det viktig at produkteieren er både proaktiv og en god kommunikator for å trygge dem. Hensikten kan være å få delt informasjon om relevante aspekter, det kan være å få forankret prioriteringer og leveranser, eller det kan være å sikre at man får innspill til produktet, forbedringer og avklaringer på vurderinger som gjøres, fra de ulike interessentene.  

Pass på at det blir toveiskommunikasjon og ikke enveisinformasjon.   

3. Vær en god lagspiller! 

Produktutvikling er en lagsport og ikke en individuell idrett. Som produkteier bør du være en aktiv del av diskusjonene i produktteamet, dele kunnskapen din og lære av teamet. Produkteier beslutter, men i dialog med teamet og teamleder.

Teamet ditt må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å fylle rollene de trenger i produktleveransen. I sum trenger teamet kompetanse på alle viktige deler av produktet. Det optimale produktteamet består av fulltidsressurser. Det er vår erfaring er at det er vanskelig å få et team til å fungere godt, dersom mange bare skal bidra litt. 

Dessuten, som en god lagspiller skal du respektere andre teams arbeid og måte å jobbe på. Dette er typisk andre autonome utviklingsteam som jobber i den samme produktleveransen. Du skal kjenne ditt ansvarsområde, og du skal samarbeide konstruktivt med utviklingsteamene som skal forstå dine prioriteringer og levere i henhold til dem.   

Den smidige kunstneren er produkteieren som får teamet til å fungere godt. Produkteieren er regissøren i samarbeidet – du syntes på plakaten, men kanskje ikke under forestillingen.   

Lykke til som produkteier!

Les mer om Certified Scrum Product Owner


Øyvind Lind Kvanmo er senior manager i Metier. Han har lang erfaring fra offentlig sektor innenfor områder som statistikk og analyse, virksomhetsstyring og digital transformasjon i offentlig forvaltning. Øyvind har jobbet i mange ulike roller, blant annet som produkteier, prosjektleder og linjeleder. Av utdanning har han en bachelor i internasjonale studier fra UiO og en Master of Public Administration fra NTNU. På fritiden er han håndballdommer. Sigrun Kongsrud er senior manager i Metier. Hun er en erfaren prosess-, prosjekt- og endringsleder som har fylt mange ulike roller gjennom sine stillinger i både offentlig og privat sektor, blant annet som endringsleder og prosjektleder. Av utdanning er hun offentlig godkjent sykepleier fra Høgskolen i Gjøvik, og hun har en bachelor- og mastergrad i IT- og informasjonssystemer fra Høgskolen i Agder


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Kan man være smidig i en tradisjonelt styrt organisasjon?

Tradisjonelt styrte organisasjoner søker effektivitet i relativt stabile og forutsigbare omgivelser. Smidige organisasjoner søker effektivitet i det dynamiske og uforutsigbare, bla. gjennom å være fleksible og tilpasningsdyktige. Men må disse hensynene egentlig stå i motstrid til hverandre? Og hvilke problemer dukker opp hvis man ikke finner en enhetlig tilnærming som er fornuftig for hvordan organisasjonen skal fungere?

Brukerhistorier - hva gjorde jeg feil?

Du som jobber med produkt, - og tjenesteutvikling, har sikkert opplevd at brukerhistorier ikke alltid fungerer som ønsket? Du har kanskje noen ganger lurt på hvorfor det ikke ble så lett for leveranseteamet å skissere eller utvikle en løsning, som skulle ivareta det behovet beskrevet i brukerhistorien? Kanskje opplevde du at utfordringen oppstod da funksjonaliteten skulle testes? Nei, det er rett og slett ikke alltid lett å jobbe utfra en kort setning som beskriver en bruker i “action”. Og ja, det finnes mange grunner for at brukerhistorier feiler. Heldigvis erfarer jeg at det foreligger mange hjelpemidler og metoder for å unngå mulige «skjær i sjøen». I dette blogginnlegget presenterer jeg noen av de vanligste utfordringene med brukerhistorier, og hvordan du kan unngå dem.

Hvem egner smidig seg for?

Mange bedrifter har forsøkt å benytte smidige prinsipper, men opplever de samme utfordringene som før. I organisasjonene finnes det pådrivere for å prøve ut nye måter å drive prosjekter på, men mange prosjektdeltagere holder seg til de gamle metodene. Mange ledere har tro på at valg av smidige metoder skal gi gode resultater og gevinster, men resultatene uteblir. «Alle» snakker om smidige prosjekter, men hva skal til for å lykkes? I dette blogginnlegget tar vi for oss hvordan forankring i ledelsen og involvering nedover i verdikjeden er grunnleggende forutsetninger for å lykkes med implementering av smidig metode.