Fra kurs i Leading SAFe® til en smidigere organisasjon

SAFe®

8 min. lesning

I en tid der private virksomheter opplever tøffere konkurranse og krav til høyere produktivitet, og offentlige organisasjoner står overfor kutt i bevilgninger og økende krav fra brukere har begrepene "Business Agility" og "Digital Transformasjon" blitt de nye buzzordene. Smidige team og smidig metodikk har vist seg å være effektive på teamnivå, men når det gjelder å få hele organisasjonen til å samhandle og jobbe smidig, kan det oppstå utfordringer. Det hele må starte med å få ledelsen og de som skal drive endringen til å enes om en plan og et mandat.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan SAFe adresserer disse utfordringene og gir deg 12 tips som kan være lure å ha i bakhodet når du skal implementere SAFe. Tipsene kan også være nyttige for andre som arbeider etter en smidig tankegang.

Men først, kort om SAFe

Scaled Agile Framework er et rammeverk for skalerbar og smidig programvareutvikling og produktstyring. SAFe ble utviklet for å hjelpe store organisasjoner med å implementere smidige prinsipper og praksiser på en måte som kan tilpasses deres komplekse behov. Det ble skapt av Scaled Agile, Inc., og har blitt en populær tilnærming for å effektivisere og forbedre programvareutviklingsprosesser i store bedrifter.

LES OGSÅ: Hvorfor SAFe og hvem passer det for?

SAFe er et svært tilpasningsdyktig rammeverk, og organisasjoner kan justere det til eget behov. Dette gjør det mulig for store bedrifter å oppnå smidig drift og raskere levere produkter av høy verdi til kundene sine. Det er sentralt at virksomheten organiseres og styres på en slik måte at man er sentrert rundt verdiskapningen og evner å snu seg raskt ved behov – noe som skjer hyppigere og med større kompleksitet.

Rammeverket «oversetter» på mange måter verdistrømmene som behøves for innovasjon og produkttankegang til det funksjonelle hierarkiet i organisasjonen. Det er også et omfattende rammeverk med detaljerte veiledninger, prosesser og verktøy for å hjelpe organisasjoner med å lykkes med implementeringen. Rammeverket bygger på andre smidige metoder som Scrum, Lean og DevOps.

Implementering av Scaled Agile Framework (SAFe) kan være utfordrende i og med at det er såpass omfattende. Det bør ofte tilpasses ved at man ser hva som faktisk vil gi verdi for og hva som vil passe virksomheten.


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


Hvorfor SAFe?

Det har de senere år vært en dreining mot produktorientering og kontinuerlig utvikling. Når man skal gjøre denne dreiningen innebærer det å jobbe og tenke annerledes. Gjennom rammeverk som SAFe kan man styre og sikre kontinuerlig utvikling i virksomheten. Nettopp det kan bidra til å øke innovasjon og utviklingstakt i en organisasjon.

Engasjer Toppledelsen for å kunne tenke «down-up»

Toppledelsen må være på lag med SAFe-implementeringen fra starten. Dette innebærer ikke bare godkjenning, men aktiv deltakelse og støtte. Når toppledelsen er engasjert, er det lettere å få nødvendige ressurser og overvinne motstand i organisasjonen.

I smidig ledelse er lederen en fasilitator som legger til rette for at ulike team i virksomheten på best mulig måte skal kunne realisere verdi. Lederne setter retning og mål og fagpersonene har den tilliten de trenger for å sørge for at skuta når det målet kapteinen har pekt ut.

Dersom man sliter med å få ledelsen med, kan man holde informasjonssesjoner eller workshops spesielt for dem, der de kan lære om SAFe-prinsippene og forstå hvordan det kan være gunstig for organisasjonen. Dette kan også inkludere å lage en business case som demonstrerer fordelene ved å implementere SAFe.

Gjennomfør grundig opplæring

En viktig forutsetning for suksess er å sørge for at alle i organisasjonen har riktig opplæring. Dette inkluderer ikke bare opplæring i SAFe-prinsipper og rammeverk, men også opplæring i verktøy og teknikker som brukes.

Skap en implementeringsplan

Lag en implementeringsplan som identifiserer sentrale elementer som må tas for å innføre SAFe-prinsippene i organisasjonen. Planen bør inneholde milepæler, tidsrammer og ansvarlige parter for hvert tiltak. Det er også viktig å inkludere opplæring og støtte for lederne, som kan være nye til SAFe-konseptene.

Sørg for grundig forståelse av SAFe-prinsippene

Før du starter implementeringen, må organisasjonen ha en dyp forståelse av de underliggende prinsippene bak SAFe. Dette vil bidra til å sikre at implementeringen er i tråd med intensjonene og målene til SAFe-rammeverket.

Tilpass SAFe til din virksomhet

Selv om SAFe gir et rammeverk, er det viktig å tilpasse det til organisasjonens spesifikke behov og kultur. Ikke alle elementer av SAFe vil være like relevante for alle organisasjoner, så velg nøye.

Prioriter kommunikasjon og kulturbygging

Implementeringen av SAFe vil kreve en kulturell endring innen organisasjonen. Sørg for å fremme samarbeid og tillit blant teamene. Oppmuntre til å ta initiativ og til å ta ansvar for kvalitet og leveranser. Husk at SAFe handler om kontinuerlig forbedring. Etabler derfor klare metoder for hvordan du skal måle suksess og bruk resultatene til å justere og forbedre. Det å etablere rutiner for regelmessig tilbakemelding og kontinuerlig forbedring er nyttig.

God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes med SAFe-implementering. Etablere klare kommunikasjonskanaler for å holde alle informert om fremdrift, mål og endringer. Dette inkluderer regelmessige møter, statusoppdateringer og åpen dialog.

Unngå overdrevent byråkrati

Selv om SAFe gir en strukturert tilnærming til skalerbar smidig praksis, er det viktig å unngå overdrevent byråkrati. Velg bare de SAFe-elementene som gir verdi, og unngå å legge til unødvendige prosesser som kan bremse ned arbeidsflyten.

Fremfor alt må beslutninger tas på rett nivå; av de som er eksperter! Som leder må man tørre å gi denne myndigheten. For tradisjonelle ledere kan de å lede i henhold til SAFe-rammeverket også være en ubehagelig øvelse, fordi man gjerne treffer beslutninger så sent som forsvarlig mulig for å gjøre det når man har så god oversikt som mulig.

Vær forberedt på motstand mot endring

Endring av organisasjonskultur kan være en av de største utfordringene i SAFe-implementeringen. Det er viktig å anerkjenne motstand og konflikter som oppstår, og ha en plan for å håndtere dem. Oppmuntre til en smidig kultur som omfavner endring og læring.

Start i mindre skala

I stedet for å rulle ut SAFe til hele organisasjonen med én gang, vurder å starte i mindre skala. For eksempel kan man teste med en enkelt verdistrøm for så å bygge videre derfra. Man kan gjerne starte med et område i virksomheten hvor IT og forretning er tett forbundet. Dette gir deg muligheten til å evaluere effektiviteten og gjøre nødvendige justeringer før du utvider implementeringen.

Når pilotprosjektene viser seg vellykkede og organisasjonen blir mer komfortabel med SAFe, kan du begynne å skalere opp implementeringen til hele IT-funksjonen. Dette kan også inkludere å utvide SAFe-prinsippene til andre deler av organisasjonen utenfor IT-avdelingen, for å oppnå en helhetlig tilnærming til virksomheten.

Etabler et SAFe-senter for Excellence

Opprett en gruppe eksperter eller et SAFe-center of excellence som kan veilede og støtte implementeringen på tvers av organisasjonen. I et slikt centre of excellence bør det ifølge rammeverket inngå en eller flere SAFe Practice Consultants som implementerer rammeverket i organisasjonen basert på et roadmap. Disse kan bistå i å tilpasse SAFe-rammeverket til organisasjonen, og modne miljøet som skal jobbe i henhold til det.

Vær tålmodig og fleksibel

Implementering av SAFe er en langsiktig innsats. Vær tålmodig og vær villig til å tilpasse deg endringer underveis basert på tilbakemeldinger og erfaringer.

Søk ekstern veiledning

Om nødvendig, søk hjelp fra eksterne konsulenter eller eksperter med erfaring i SAFe-implementering. Dette kan gi verdifulle innsikter og hjelpe deg med å unngå vanlige feil.

Å implementere Leading SAFe i en stor organisasjon krever tid, tålmodighet og engasjement fra alle ansatte, spesielt ledelsen. Men med riktig planlegging og støtte kan organisasjonen oppnå de ønskede fordelene ved å arbeide etter SAFe-prinsippene, inkludert økt fleksibilitet, produktivitet og kvalitet i leveransene.

Ved å følge disse tipsene, vil du være bedre rustet til å takle de utfordringene som kan oppstå under SAFe-implementeringen, og øke sjansene for en vellykket overgang til en mer skalerbar, smidig tilnærming i organisasjonen din.

New call-to-action


I vår Management Consulting avdeling jobber Torbjørn som rådgiver til toppledelse og virksomhetsledelse, i forbindelse med transformasjoner og strategiske initiativer. Han jobber med en rekke strategiske initiativer i offentlig og privat sektor for å bidra til å bedre virksomhetenes leveransekraft på strategisk, taktisk og operativt nivå. Han holder også kurs innen smidig/agil, og er bl.a. sertifisert SAFe SPC. Tidligere har han jobbet mye med virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. Torbjørn har en sivilingeniørgrad hvor fokusområdene var prosjektledelse, endringsstyring, teknologiledelse og virksomhetsstyring av teknologibaserte virksomheter. Med både teknisk og kommersiell bakgrunn trives han i grensesnittet mellom disse to, og kommuniserer effektivt både med administrative og tekniske ressurser.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Dette er Scaled Agile Framework (SAFe®)

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et rammeverk for samarbeid om produktutvikling i store organisasjoner der flere team eller avdelinger skal gjennomføre større smidige programmer. SAFe® omfatter et sett med retningslinjer som hjelper større virksomheter med å skalere sin smidige praksis, samtidig som modellen støtter tilpasning, koordinasjon og bedre forretningsresultater.

Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®)?

Hvordan kan vi bedre virksomhetens evne til å kontinuerlig utvikle gode produkter og tjenester? De fleste virksomheter som lykkes, har forstått at utvikling og innovasjon ikke kan komme på bekostning av felles mål og retning for virksomheten. Det er her Scaled Agile Framework, eller SAFe® kommer inn i bildet. I dette blogginlegget ser vi på hva SAFe er, og hvordan din virksomhet kan benytte seg av det.

Hvorfor SAFe og hvem passer det for?

I dagens marked har organisasjoner blitt tvunget til å tilpasse seg og endre måten de jobber på for å holde tritt med økende konkurranse og krav til raskere endringstakt. Smidige metoder, som Scrum eller Kanban, har blitt stadig mer populære blant organisasjoner som ønsker å forbedre sin produktivitet, effektivitet og kundetilfredshet. Scrum, Kanban og variasjoner av disse metodene fungerer utmerket i team-sammenheng. Men hva gjør du når det er behov for å samkjøre flere teams eller avdelinger for å jobbe smidig mot samme mål? Her kommer Scaled Agile Framework (SAFe®) inn i bildet.