Hvilken nytte gir AgileSHIFT®?

AgileSHIFT®

8 min. lesning

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, men en måte å tenke på, og arbeide på – uavhengig av funksjon. AgileSHIFT retter seg mot hele virksomheten og kulturen for endring og utvikling. Tilnærmingen er ikke avgrenset til ikt-avdelingen, smidige prosjekter eller lignende slik agile metoder ofte er.

AgileSHIFT er også for markedsføring, finans og HR og beskriver hvordan organisasjoner kan bli i stand til å utvikle seg og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der.

AgileSHIFT retter seg mot virksomheters utfordringer i en verden preget av teknologiske endringer som;

 • Kunstig intelligens
 • Automatisering
 • Blockchain
 • Endringer i kundekrav og forventninger
 • Disruptive endringer fra nye konkurrenter

Endringene gjør at tradisjonelle måter å tenke og jobbe på blir utspilt, og virksomheter kan som et resultat av dette bli hengende etter i utviklingen.

LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT


Lær en beste praksis for utvikling av smidig tankesett og bedriftskultur. Les mer om sertifisering i AgileSHIFT her.


Virksomheter som finner nye kostnads- og måleffektive måter å arbeide på vil ha et konkurransefortrinn. AgileSHIFT er en guide som forsøker å muliggjøre hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten.

AgileSHIFT søker å oppnå kulturell endring gjennom å:

 • Motivere virksomheten til å akseptere og være komfortabel med endring
 • Demonstrere hvordan smidig virksomhetsstyring er nyttig for organisasjoner i endring, og synliggjøre vanlige hindringer for endring.
 • Gi en oversikt over smidige tilnærminger og hvordan de kan relateres til smidighet i hele virksomheten.
 • Gi et enkelt smidig rammeverk for virksomheter:
  • Fem prinsipper og fem praksiser for hele organisasjonen.
Prinsipper Praksiser
Endring kommer. Omfavn det Engasjere interessenter
Fokuser på å skape kundeverdi. Gjør det sammen. Bygg samarbeidende team
Utvikle et miljø der alle tilfører verdi Planlegg å være fleksibel og tilpasningsdyktig
Utfordre status quo Lever iterativt og trinnvis
Skreddersy tilnærmingen din, og vær villig til å eksperimentere Mål verdi


o En iterativ leveransemetode som omfatter roller, kompetanser, arbeidsflyt, verktøy og teknikker.
o Støttefunksjoner i virksomhetene inkluderes siden disse er typiske representanter for tradisjonelle tilnærminger.

AgileSHIFT og VUCA

AgileSHIFT tar for seg konseptet VUCA og viser til flyktighet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet som drivere for endring. VUCA er en forkortelse for følgende:

 • Volatility (flyktighet) – endringenes art, omfang og hastighet er større enn før.
 • Uncertainty (usikkerhet) – som er en konsekvens av volatilitet. Mangel på informasjon gjør beslutninger vanskelig.
 • Complexity (kompleksitet) – volumet av utfordringer og faktorer som påvirker, som i noen tilfeller er tilknyttet, gjør det krevende å etablere tydelighet om årsak-virkning.
 • Ambiguity (tvetydighet) – det kan være krevende å etablere et klart bilde av nåsituasjonen.

AgileSHIFT er utviklet for å sette individer, team og virksomheter i stand til å overleve, vokse og utvikle seg i et VUCA-miljø. Dette arbeidet må starte med å beskrive «the Delta». Deltaet er gapet mellom hvor en organisasjon befinner seg i dag, og der den kunne eller må/bør være.

Deltaet kan forstås gjennom en vurdering av:

 • Virksomhetens nåværende posisjon
 • Virksomhetens fremtidig ønskede eller mulig posisjon
 • Hvor er, eller beveger, konkurrerende aktører seg?
 • Kundens forventninger / ønsker
 • Hvordan virksomheten kan justere strategiske mål mot en ønsket fremtid
 • Hvordan virksomheten kan bevege seg fra sin nåværende posisjon til det fremtidig ønskede stadiet
 • Mange virksomheter er uvitende om at et Delta eksisterer. For å overleve må de: anerkjenne eksistensen av et Delta, forstå form og omfang av Deltaet og iverksette tiltak for å redusere Deltaet
Deltaet må beskrives med en verdi:

 • Verdi er: nytte levert, målt opp mot ressurser brukt
 • Deltaet er attraktivt og tiltrekker seg virksomheter som benytter disruptive tilnærminger og leverer bedre verdi enn virksomheter med tradisjonell tilnærming.
 • Deltaet er således en trussel for tradisjonelle virksomheter. For å redusere Deltaet i slike virksomheter kan en fremtidig ønsket posisjon baseres på følgende parametere som en referanse;
  • Hvilken verdi oppnår våre beste konkurrenter?
  • Hva gjør våre beste konkurrenter?
  • Hvilken verdi kan vi levere om vi bruker de beste verktøyene og prosessene som er tilgjengelige?

Fordeler og hindre for å bli "smidigere virksomheter"

Forventet nytte av AgileSHIFT er en bredere forståelse for virksomhetens utfordringer og de tiltak som iverksettes, både for spesifikke endringer som sådan, og for å bli en mer fleksibel og tilpasningsdyktig virksomhet.

Et eksempel på en typisk utfordring som beskrives i "the AgileSHIFT" er stabens søken etter likevekt:

 • Dette er en utfordring som finnes i relasjonen mellom «front-line» funksjoner (med kundekontakt) og stabsfunksjoner (med lite eller ingen kundekontakt).
 • Begrepet «Silo tenkning» beskriver denne utfordringen.

Staben verdsetter ofte stabilitet og likevekt. Dette kan blokkere endringer som «front line» søker for å tilpasse seg endringer og disrupsjon i markedet.

Organisatorisk smidighet defineres som organisasjonens evne til å endre og tilpasse seg raskt til endrede rammebetingelser i markedet og kunders behov. Under finner du en oversikt over nytte og hindringer for virksomheter med/for "å bli smidigere":

Nytte med å bli smidigere Hindringer for å bli smidigere
Større grad av nytenkning. Tradisjonell "silo tenkning"
Økt produktivitet og økt verdi. Historie. Tradisjon. Kultur.
Økt evne til endring Fokus på "denne månedens mål"
Bedre endringsstyring i virksomheten Selvtilfredshet
Vekst Mangler på "buy in" på alle nivåer
Bedre beskyttelse mot disruptive konkurrenter Utdaterte prosedyrer, prosesser og regler

 

Hva AgileSHIFT ikke er

 • AgileSHIFT er ikke en trinnvis prosess for transformering av virksomheter. Initiativene er komplekse, ulike og ambisjonene varierer.
 • AgileSHIFT tar ikke mål av seg til å gi opplæring i PPM – Portefølje, Program, Prosjekter og Agile metoder. Dette gjøres i andre kurs og standarder.

AgileSHIFT retter seg mot ledere og bør kombineres med opplæring og forståelse for eierstyring av prosjekter og endringsledelse.
Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


Per Ståle er direktør i Metier og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Dette er AgileSHIFT®

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

I løpet av de siste årene har vi blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden. Mange virksomheter har blitt smidigere (agile) og har funnet nye, mer kostnadseffektive måter å arbeide på og har derfor sikret seg et konkurransefortrinn. AgileSHIFT dreier seg om et mindset og en kultur for endring i virksomheten.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.