Betraktninger om usikkerhet

Virksomhetsstyring

9 min. lesning

Å lede et prosjekt eller en bedrift krever planlegging. Fremtidige aktiviteter skal forberedes og gjennomføres i samsvar med en forhåndsdefinert strategi, slik at man oppnår en verdiskapende effekt eller tar skritt på veien mot en visjon. Ettersom fremtiden av natur er ukjent, blir denne planleggingen ofte en risikosport. Det kan derfor være klokt å lytte til hva eksperter mener om håndtering av usikkerhet.

Oslo Business Forum inviterte Aswath Damodaran, professor ved Stern School of Business ved New York University, til et webinar i forkant av konferansen i 2023. I dette innlegget vil jeg dele professorens råd til ledere.

Før jeg begynner, vil jeg gjerne understreke at mens Damodarans perspektiver på usikkerhet og beslutningstaking er interessante, er jeg ikke nødvendigvis enige i alle hans påstander. Noen av hans utsagn kan til og med betraktes som kontroversielle. Likevel gir hans teorier verdifulle perspektiver på håndtering av usikkerhet i forretningsverdenen.

Å tenke på ledere som perfekt rasjonelle beslutningstakere er sjeldent helt realistisk, spesielt i en verden preget av kompleksitet og usikkerhet.

"Når ingenting er sikkert, er alt mulig."
Margaret Drabble, britisk forfatter

Usikkerheten er en naturlig del av (forretnings-)livet

For Damodaran er én ting sikkert: usikkerhet har alltid vært en del av menneskenes eksistens. Fra steinalderen til middelalderen, da forsikringsvirksomheten så vidt begynte, var usikkerheten fysisk. Mennesker måtte ta enorm risiko, med død som et mulig utfall. De siste 200 årene har risikoen endret form og er ofte finansiell. Likevel er det få personer i dag som er villige til å ta sjanser. I usikre situasjoner reagerer vi på forskjellige måter. Noen klassiske, men ifølge Damodaran usunne, reaksjoner og strategier kan være:

a. Lammelse og benektelse

Midt i en krise kan mange ledere føle seg overveldet av mengden informasjon de må analysere før de kan danne seg en mening og ta en god beslutning. På engelsk omtales dette som 'analysis paralysis'.

På den andre siden av skalaen finnes ledere som benekter usikkerhetssituasjonen og som fortsetter å drive virksomheten som om ingenting hadde skjedd.

b. Tommelfingerregler og heuristikker

Når usikkerheten er stor og det er press for å ta raske beslutninger, kan ledere velge å bruke tommelfingerregler. De kan også velge å benytte seg av heuristikker, det vil si, kognitive snarveier basert på tidligere erfaringer. Disse beslutningsmetodene hjelper dem med å bearbeide tilgjengelig informasjon og gjøre vurderinger.

LES OGSÅ: Kunsten å ta beslutninger i en VUCA-verden.

c. Etterligning

En vanlig strategi er å se til hva andre gjør. Fremgangsmåten går ut på å følge med på trender og etterligne tiltak som andre tar. Et eksempel som Damodaran trekker frem, er mange av bedriftene som i dag investerer store penger i kunstig intelligens. De har ikke nødvendigvis en dyp forståelse for hvilke behov kunstig intelligens kommer til å ivareta, men siden de observerer at konkurrenter plasserer kapital i kunstig intelligens gjør de det samme for å unngå å bli akterutseilt.

d. Outsourcing

Når de er usikre vil ledere ofte søke råd og veiledning fra kilder utenfor bedriften, gjerne fra eksterne konsulenter. Selv om Damodaran understreker betydningen av å eie sine beslutninger, bør det også erkjennes at det å være helt uavhengig kan være en begrensende tilnærming. Jeg mener at ledere som søker eksterne råd, særlig fra erfarne konsulenter og eksperter utenfor organisasjonen, kan ofte dra nytte av friske perspektiver og objektive vurderinger. Dette beriker ikke bare beslutningsprosessen, men kan også bidra til å unngå feil og forhindre tunnelvisjon. Å balansere evnen til å eie beslutninger med ydmykheten til å innhente eksterne innsikter kan derfor være et klokt skritt for ledere i dagens komplekse forretningsmiljø.

e. Overtro

I noen kulturer er det naturlig å henvende seg til overnaturlige makter og be om deres beskyttelse. I India, for eksempel, er det ikke uvanlig å be en prest om å velsigne et oppstartsselskap. Mens slike praksiser ikke er like vanlige eller fremtredende i Norge, er det viktig å forstå og respektere kulturelle forskjeller når man jobber med mennesker fra ulike bakgrunner. Å ha denne bevisstheten kan bidra til å bygge tillit og bedre samarbeid når man arbeider i et mangfoldig og globalt forretningsmiljø.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


Det finnes flere typer usikkerhet

Et godt utgangspunkt for å håndtere usikkerheten på en sunn måte er å erkjenne at det finnes flere typer risiko. Damodaran skiller mellom:

1. Estimert usikkerhet og økonomisk usikkerhet

Estimert usikkerhet foreligger når man ikke har samlet nok data for å redusere risikoen. Mens den økonomiske usikkerheten er ute av en leders kontroll. Ifølge professoren er dessverre mesteparten av usikkerheten økonomisk, og sanking av mer informasjon bidrar lite til mer klarhet.

2. Mikrousikkerhet og makrousikkerhet

Mikrousikkerhet handler om risiko knyttet til en virksomhet, kvaliteten på dens produkter og tjenester, ferdighetene til dens ledere eller konkurransesituasjonen. Makrousikkerhet, derimot, angår eksterne risikofaktorer knyttet til renter, inflasjon, reguleringer, osv.

3. Diskret usikkerhet og kontinuerlig usikkerhet

Eksempler på kontinuerlig usikkerhet er rentenivået eller økonomisk vekst, som påvirker verdien til en virksomhet etter hvert som de endres. Nasjonaliseringer eller terrorangrep, som faller inn under kategorien diskret usikkerhet, er vanskelige å forutse og håndtere.

Usikkerheten endrer seg i takt med bedriftens livssyklus

Nye selskaper møter betydelig mikrousikkerhet fordi gründere ofte mangler erfaring. Det finnes ingen historiske data, og forretningsmodellen deres er fortsatt under utvikling. Brorparten av usikkerheten på dette tidspunktet er økonomisk. Med andre ord gir det begrenset hjelp å samle inn mer data. Diskret usikkerhet er også betydelig, noe som fører til at 2 av 3 oppstartsselskaper ikke overlever til år to.

the corporate life cyclwKilde: Aswath Damodaran

Usikkerheten som selskaper møter forandrer seg over tid. I praksis betyr dette at variasjonen vil påvirke vurderingene ledere gjør når de tar beslutninger. Når han foretar en verdivurdering av et selskap, pleier Damodaran å ta hensyn til fem hoveddrivere:

  • Inntektsvekst, som er en funksjon av størrelsen på det totale tilgjengelige markedet og markedsandelen.
  • Driftsmarginene, som bestemmes av prissettingskraften og kostnadseffektiviteten.
  • Vekst- eller investeringseffektiviteten, som er et mål på hvor store investeringer som trengs for å oppnå vekst.
  • Den risikojusterte diskonteringsrenten, hinderrenten som kreves gitt risikoen i operasjonene. Jo mer utsatt forretningen er for risiko, desto høyere blir renten.
  • Risikoen for fiasko, sjansen for alvorlige eller katastrofale hendelser som setter forretningsmodellen i fare.

En leders jobb er å håndtere usikkerheten

Flere teknikker kan brukes når man jobber i et usikkert landskap.

  • Sensitivitetsanalyse, metoden går på å stille ‘hva hvis’-spørsmål om viktige input og se på innvirkning på verdien. Metoden er begrenset fordi man betrakter kun én faktor av gangen. Dessuten, dersom man stiller for mange ‘hva hvis’-spørsmål kan man bli enda mer usikker om situasjonen.
  • Scenarioanalyser, der man ser på kontantstrømmene/ verdien under ulike framtidsscenarier.
  • Simuleringer. Sannsynlighetsfordelinger for nøkkelinndata brukes her i stedet for forventede verdier.

Damodarans tre råd

Professoren avslutter med å gi tre råd.

1. Være konsistent i bruken av makroøkonomiske antakelser

For professoren er det viktigere å bruke antakelser om inflasjon og vekstforutsetninger på en konsistent måte i vurderinger enn å bruke mye tid for å forutsi riktig nivå på inflasjon og vekst. Et eksempel på viktigheten av konsistent bruk av makroøkonomiske antakelser er at en virksomhet blir overvurdert hvis man har høyere forventninger til inflasjon og reell vekst i kontantstrømmene enn det man bruker i diskonteringsrentene, og vice versa.

2. Holde fokus

Når man blir bedt om å verdsette et selskap, bør man ha søkelys på det som driver denne verdien. Hvis man inkluderer makroøkonomiske observasjoner i verdivurderingen, vil verdien man oppnår for et selskap være et felles resultat av mikroøkonomiske standpunkter på selskapet og makroøkonomiske betraktninger. Det er uheldig. Hvis man har makroøkonomiske observasjoner, skal man oppgi dem atskilt.

3. Innta den ‘karmiske innstillingen’

Damodaran mener at ledere ikke bør bekymre seg for å håndtere usikkerheten knyttet til for eksempel klimaendringer eller krig, og at de heller bør prioritere risikoer relatert til sin virksomhet, fordi ledere da har en reell mulighet til å påvirke utfallet.

Jeg personlig mener at denne påstanden er farlig, fordi den kan føre til at forretningsledere ikke tar sin del av ansvaret for utfordringer knyttet til klimaendringer og viktige samfunnsproblemer, som polarisering og økende sosiale forskjeller for eksempel. Etter min mening, for å håndtere den typen usikkerhet, trenger vi nettopp reflekterte og engasjerte ledere i de markedene og samfunnene de opererer i. I de mange prosjektene jeg har deltatt i, har jeg aldri opplevd det som bortkastet tid å ta et bredere perspektiv enn egen butikk når det gjelder risikostyring. Tvert imot, refleksjoner som deles og diskuteres i team, utgjør det beste utgangspunktet for gode risikoreduserende tiltak og innovasjon.

Dette blogginnlegget er skrevet som et innlegg knyttet til Oslo Business Forums webinar: Living with Uncertainty. Aswath Damodaran er en av foredragsholderne på OBF 2023 hvor Metier er partner.

New Call-to-action


Emmanuelle har bistått mange komplekse organisasjoner både i Norge og internasjonalt (Frankrike og Tyskland). Emmanuelle er en engasjert prosjektleder/seniorrådgiver som i over 18 år har bidratt til både å effektivisere teknologitunge prosesser og implementere IT-løsninger, både i privat og offentlig sektor.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Fra Fat Cat til Fast Cat: Utforsking og implementering av business agility

Opplevde du at temaet for årets Oslo Business Forum, “thriving in chaos” var spennende og interessant, og kanskje til og med traff deg og de utfordringene du føler på i din virksomhet i dag? Da er business agility noe du bør se nærmere på. Business agility har blitt essensielt for dagens virksomheter. Evnen til å tilpasse seg, innovere og levere verdi raskt gir en betydelig konkurransefordel. Selv store organisasjoner kan navigere smidig og presist ved å jobbe etter prinsippene for business agility eller smidige virksomheter. En god sammenligning mellom en tradisjonell virksomhet og en smidig virksomhet er metaforen «fat cat» vs. «fast cat». En «fat cat» er tungrodd, treig til å respondere på endring og preget av byråkrati. En «fast cat» er smidig, tilpasningsdyktig og i stand til å endre seg kjapt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva business agility egentlig er, hvilke fordeler det kan gi og hvordan din virksomhet kan gå fra å være en «fat cat» til en «fast cat».

5 tips til disruptiv innovasjon

Har du noen gang drømt om å starte din egen virksomhet, utfordre status quo, og gjøre en positiv forskjell i verden? Da kan du lære mye av Sir Richard Branson, grunnleggeren av Virgin Group og en av de mest suksessrike og anerkjente entreprenørene i vår tid. Branson er en av foredragsholderne som kommer på årets Oslo Business Forum. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva disruptiv innovasjon er for noe, og hva vi kan lære fra Branson.

Kan bærekraftig utvikling være lønnsom?

I 2023 er bærekraftig utvikling ikke et nytt uttrykk. Langt ifra. Det kom for første gang i april 1987 da Gro Harlem Brundtland, daværende leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling presenterte rapporten ‘’Our Common Future’’. Grunnen for at det omtales mye om bærekraft i dag er at presset for å omstille både samfunn og bedrifter har økt drastisk, i takt med de mange forskningsartiklene som ble publisert de siste tiårene om pågående klimaendringer verden rundt. Den 25.-27. september 2015, da FN feiret sitt syttiårsjubileum, forpliktet Norge seg til 2030-agendaen og dens 17 bærekraftsmål, sammen med 192 andre land. Denne forpliktelsen førte til regelverksendringer og nye krav til virksomheter og individer. Omstillingen kan til tider følges tungvint og gevinstene kan virke utydelige og fjerne. I denne artikkelen skal jeg prøve å vise at det grønne skiftet kan være lønnsomt for deg som er leder.